Wordle Монгол хэл

Яаж тоглох вэ

Тааварлаж байна Wordle Зургаан оролдсон эсвэл түүнээс бага.

Таамаглал бүр таван үсэгтэй үг байх ёстой. Таамаглалаа ирүүлэхийн тулд ENTER товчийг дарна уу.

Та таалж байгаа бол плита өнгө нь өнгө нь зөв эсвэл бараг зөв гэдгээ илэрхийлэхийн тулд өнгө өөрчлөгдөнө.

Дараахыг тайлбарлах

в
а
л
л
и

в гэдэг үгэнд болон зөв байршилд байна!

а
с
р
а
л

р гэдэг үгэнд байгаа боловч зөв байршилд байдаггүй.

э
г
и
й
н

н таах гэж байгаа үгэндээ байхгүй байна.

SETTINGS

Right to left

Allow any word (easy mode)

Source Code

GitHub

Feedback

GitHub issues

Wordle Монгол хэл #[[ todays_idx ]] [[attempts]]/6

Та ямар ч үг хэлээгүй байна!

Дараагийн үг

[[stats.n_games]]

Games

Win %

[[stats.current_streak]]

Current Streak

[[stats.longest_streak]]

Best Streak

[[ notification.message ]]