Wordle Tiếng Việt

Cách chơi

Đoán xem Wordle trong sáu lần thử hoặc ít hơn.

Mỗi đoán phải là một từ năm chữ cái hợp lệ. Nhấn nút ENTER để gửi dự đoán của bạn.

Sau khi bạn đoán, các ô sẽ thay đổi màu sắc để cho biết chữ cái nào của từ của bạn là chính xác hoặc gần như đúng.

Ví dụ

t
h
u
n

t là trong từ và ở vị trí chính xác!

k
h
u
ô
n

u là trong từ, nhưng không phải ở vị trí chính xác.

c
h
u
n
g

g không có mặt trong từ bạn đang cố đoán.

SETTINGS

Right to left

Allow any word (easy mode)

Source Code

GitHub

Feedback

GitHub issues

Wordle Tiếng Việt #[[ todays_idx ]] [[attempts]]/6

Bạn chưa thử bất kỳ từ nào!

Từ tiếp theo

[[stats.n_games]]

Games

Win %

[[stats.current_streak]]

Current Streak

[[stats.longest_streak]]

Best Streak

[[ notification.message ]]